IDEA StatiCa Betonmodules en prijzen

Bijgaand treft u een overzicht van het IDEA StatiCa programma’s en een selectie van de modules. Een module is een add-on van één van de basisprogramma’s van IDEA StatiCa, die u in staat stelt om bijvoorbeeld een consoleberekening of een berekening van een voorgespannen ligger uit te voeren. Modules zijn niet voor elke gebruiker noodzakelijk, waardoor u als gebruiker zelf bepaalt of u in de module wilt investeren of niet.
Prijslijst

De prijs van de IDEA Statica programma’s is voor u natuurlijk ook belangrijk. Bijgaand treft u de lijst van de betonprogramma’s van IDEA Nederland.

DOWNLOAD BETON PRIJSLIJST pdf-icon


IDEA StatiCa RCS programma

RCS – reinforced concrete section

Gevalideerd doorsnedenprogramma voor het controleren van gewapend betonnen balken, vloerstroken, vloeren, wanden, schalen en kolommen volgens de NEN-EN 1992, en volledige Nederlandse vertaling volgens de Eurocode-terminologie. Met RCS kunnen standaard doorsneden: rechthoeken, cirkels, T-vormige en L-vormige doorsneden en verlopende doorsnede, als ook willekeurige doorsneden, zoals gebouwkernen, prefabliggers en atypische doorsneden berekend worden. Berekening van ronde, ovale, rechthoekige kolommen incl. 2e orde effecten.

In RCS worden alle toetsen en detailleringeisen conform de uiterste grenstoestand, vermoeiing, en de bruikbaarheidsgrenstoestand uitgevoerd. Berekening van M-N-kappa diagrammen voor gewapende balken en stroken volgens de NEN-EN. Berekening van de transformatie van de snedekrachten (buiging en membraankrachten) (nx, ny, nxy, mx, my,mxy) naar wapeningsgrootheden voor platen en schalen, zodat vloeren gewapend in meerdere richtingen gecontroleerd kunnen worden.

Doorsnedes kunnen bijvoorbeeld uit andere rekensoftware via XML-bestanden geïmporteerd worden.

Automatische opmaak van berekeningsrapportage inclusief afbeeldingen.

 • Weerstand van een doorsnede m.b.v. interactiediagrammen
  Weerstand van een doorsnede m.b.v. interactiediagrammen

PCS – prestressed concrete section

Aanvullende module van RCS voor het controleren van voorgespannen betonnen doorsneden volgens de NEN-EN 1992 (EN 1992-1-1 en EN 1992-2), incl. brosse breuk, interactie dwarskracht en torsie en vermoeiing. Berekening van nagespannen kabels of strengen/draden of staven. Bij de controle van de spanelementen wordt rekening gehouden met de spankanalen tijdens de controle van de snedekrachten.

Prefab doorsnedes kunnen voorgespannen worden via strengenpatronen. De herverdeling tussen de druklaag en de prefab doorsnede wordt beschouwd per doorsnede.

Voor deze module is RCS noodzakelijk.

 • Gewapende Doorsnede met voorspankabels
  Gewapende Doorsnede met voorspankabels

IDEA Prestressing programma

Prestressing Enhanced

Programma voor het ontwerpen, berekenen en controleren van gewapende, voorgespannen betonnen liggers, bruggen, tunnels en raamwerken volgens de Eurocode 2 (NEN-EN 1992-1-1, NEN-EN 1992-2).

Met dit programma kunnen nagespannen brugliggers of tunnelmoten met of zonder verlopende doorsnedes worden gecontroleerd. Het programma bevat verschillende wizards voor het ingeven van de spanelementen (kabels). Van de elementen kunnen de verliezen t.g.v. wigzetting, wrijving, korte en lange termijn verliezen bekeken. Ook kunnen samengestelde voorgespannen prefab (brug)liggers berekend worden, zoals volstort liggers, omgekeerde T-profielen of willekeurige doorsnedes met een druklaag. Elk spanpatroon kan worden opgeslagen en hergebruikt. De constructies kunnen ook zowel voor- als nagespannen zijn.

Het programma houdt rekening met diverse bouwfases zoals het spannen, tasterrein, transport en het aanbrengen van de (quasi-) blijvende belasting. De gebruiker is in staat eigen gebruikfases toe te voegen. Extra zacht staal wapening kan worden aangebracht via wapeningszones voor langs- en dwarskrachtwapening. Via een tijdsafhankelijke analyse wordt een berekening gemaakt van de (niet-)lineaire kruip-, krimp- en relaxatieffecten. De volgende controleberekeningen kunnen worden uitgevoerd: weerstand, scheve buiging, dwarskracht, wringing, vermoeiing, interactie van alle snedekrachten, spanning beperking, brosse breuk, scheurwijdte, detailleringscontrole, en vervormingscontrole.

Van alle berekende liggers kunnen gedetailleerde doorsnede controles bekeken worden m.b.t. de doorsnede-analyse, weerstand en / of M-N-kappa diagrammen. Hiervoor wordt RCS en PCS gebruikt. Van willekeurige doorsnedes kunnen doorsnede berekeningen gemaakt worden m.b.t. buiging, afschuiving en wringing. De doorsnedes kunnen via DXF geimporteerd worden. Hiervoor wordt CSS gebruikt.

Automatische opmaak van berekeningsrapportage inclusief afbeeldingen.

 • Voorspanning tijdens bouw- en gebruiksfase in IDEA prestress
  Voorspanning tijdens bouw- en gebruiksfase in IDEA prestress

PRESTRESSED BEAM

Invoer en berekening van gewapende en voorgespannen liggers, integraal bruggen of tunnels (raamwerken). Met Prestressed Beam kunnen voorspanelementen (voorgerekt of nagerekt) ingegeven en gecontroleerd worden m.b.t. eventuele wrijvingsverliezen, evenwichtsbelastingen, wigzettingen, relaxatie, etc. volgens de NEN-EN 1992. Onthechting van voorgerekt staal. Automatische opmaak van berekeningsrapportage inclusief afbeeldingen.

 • Snedekrachtenverloop van voorgespannen prefab ligger in IDEA prestress
  Snedekrachtenverloop van voorgespannen prefab ligger in IDEA prestress

CONCRETE EXPERT

Invoer, berekening en controle van betonnen liggers. Berekening van reacties, snedekrachten en (lange-termijn) vervormingen. Invoer van wapening t.b.v. lange-termijn vervormingsberekening. Controle van de doorbuiging volgens de NEN-EN 1992. Automatische opmaak van berekeningsrapportage inclusief afbeeldingen.

Invoer, berekening en controle van betonkolommen met of zonder consoles of wandpanelen belast in twee richtingen (X,Z). Berekening van reacties, snedekrachten en vervormingen. Invoer van kniklengtes. Automatische opmaak van berekeningsrapportage inclusief afbeeldingen.

Controleren van betonconsoles volgens de NEN-EN 1992. 3D-weergave van de wapening. Snelle documentwizard. Stuklijst van de wapening.

Doorsnedecontrole van gewapend betonnen doorsnedes volgens RCS.

 • weergave van de te toetsen consolewapening in IDEA Bracket
  weergave van de te toetsen consolewapening in IDEA Bracket

CSS – cross-section analysis

Algemeen doorsnedeprogramma voor het berekening van geometrische grootheden en controles van algemene doorsnedes. Met CSS kunt u o.a. schuifstroom berekeningen, invloed van de welving en torsie en dwarskracht onderzoek doen.

 • Wringspanningen in een doorsnede van beton in IDEA RCS
  Wringspanningen

CORBEL

Module voor het controleren van betonconsoles volgens de NEN-EN 1992. 3D-weergave van de wapening. Snelle documentwizard. Stuklijst van de wapening.

 • Resultaat van de Controleberekening van de betonconsole in IDEA betonsoftware
  Resultaat van de Controleberekening van de Console